بانک اطلاعات تونل ايران

خوش آمديد

اهمیت تهیه بانک اطلاعاتی
یکی ازمهم ترین زیرساخت های عمرانی کشور، مقوله حفریات زیرزمینی مختلف است که با کاربردهای بسیار متنوعی از قبیل تونلهای انتقال آب، تونلهای راه (جاده ای و ریلی)، تونلهای قطار شهری، مغارها و حفریات وابسته نیروگاه های برق آبی، تونلهای دفاعی و غیره احداث می گردند. از آنجا که مهندسی حفریات زیرزمینی یا ' هنر تونلسازی' بسیار متاثر از تجربیات قبلی است مبحث ثبت تجارب فنی حاصله در طی مراحل مختلف طراحی و اجرا (شامل مطالعات پایه، اکتشافات محلی، طراحیهای مقدماتی و تفصیلی و در نهایت مراحل اجرائی) هر پروژه زیرزمینی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر این مقوله تنها به فراخور نیاز بخشهای مختلف ذیربط مورد توجه قرار می گیرد که دسترسی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات را با دشواری هائی مواجه می سازد. فلذا گردآوری سیستماتیک اطلاعات به صورت متمرکز و با یک دیدگاه کلان آکادمیک ضروری می نماید.
این امر موجب گردید که ایده ایجاد ' بانک اطلاعات فنی تونل ایران' موضوعیت طرح یابد که با عنایت به تنوع حفریات زیرزمینی و تفاوت های قابل توجه در روشهای طراحی و اجرا، مناسبتر دیده شد که در مرحله مقدماتی، تنها اطلاعات کلی پروژه ها در ' بانک اطلاعات تونل ایران' گردآوری گردد که پس از انجام موفقیت آمیز این مرحله، بانک اطلاعات مذکور در مراحل بعد گسترش خواهد یافت.
بدیهی است تهیه و تدوین نرم افزار بانک اطلاعاتی تونل را می توان نخستین اقدام جهت نهادینه کردن فرآیند مستندسازی این پروژه ها در این گستره و دقت دانست که در قالب طرح پژوهشی مذکور به آن پرداخته خواهد شد.
نرم افزار بانک اطلاعات پروژه های تونلی به گونه ای طراحی شده است که امکان ذخیره سازی مهمترین اطلاعات کلی پروژه ها شامل اطلاعات قراردادی، طراحی و اطلاعات زمان اجرا را فراهم نماید. این بانک اطلاعاتی تحت شبکه بوده و امکان ذخیره سازی اطلاعات و بهره مندی از آن برای کاربران مختلف در بخش های کارفرما، مشاور و پیمانکار به صورت آنلاین فراهم خواهد بود. در این راستا، انجمن تونل ایران از کلیه همکارانی که به نحوی با پروژه های مختلف حفریات زیرزمینی مرتبط می باشند دعوت می نماید تا ما را به ثمر رساندن این حرکت و غنای بیشتر بانک اطلاعات تونل ایران یاری رسانند.