بانک اطلاعات تونل ايران

خوش آمديد

اين طرح به پیشنهاد آقای دکتر احمد رمضان زاده و انعقاد یک قرارداد پژوهشی با دانشگاه صنعتی شاهرود به تصويب رسيد و کار اجراي آن را دو تيم از دانشکده هاي معدن و کامپيوتر به انجام رساندند.